Sanastostamme löydät kaikki kuljetustoimintaan liittyvät tärkeät termit. Tutustu heti!
Hae

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  ADR on kansainvälinen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista.
 • Ajopiirturi

  Ajopiirturi on elektroninen laite, joka tallentaa ajo- ja taukoajat.
 • Alleajosuojat sivuilla ja takana

  Alleajosuoja on perävaunujen ja rekkojen turvajärjestelmä, jolla estetään onnettomuustilanteissa muiden tiellä liikkujien ajautuminen ajoneuvon alle.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (yleiset itävaltalaiset huolintaehdot)  AÖSpn pätevyys on sidottu sopimukseen. Se säätelee mm. toimeksiantajan ja huolitsijan välistä oikeussuhdetta, sekä huolitsijan vastuuta.

 • Aramidi

  Aramidi on teltta- ja pressukankaissa käytettävä erityismateriaali. Se on keltaista ja tulenkestävää.
 • ATA-carnet

  ATA-carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka saa kansalliselta kauppakamarilta. ATA carnet -asiakirjalla voi kuljettaa tavaroita väliaikaisesti (esim. messuille, rakennustyömaille) muihin sopimukseen liittyneisiin maihin.

B

C

 • CEMT-lupa

  CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Euroopan liikenneministerikonferenssi)

  CEMT-lupien määrä ja maakohtainen kiintiö määritellään vuosittain Euroopan liikenneministerikonferenssin (Kansainvälinen liikennefoorumi ITF) päätöslauselman perusteella. Lupa oikeuttaa tavaroiden kaupalliseen kuljetukseen maanteitse n. 45 CMT-jäsenvaltion alueella.
 • Checkpoint

  Checkpoint on LKW WALTERin valtuuttama yritys, joka tarkastaa rekan ennen lastaus- ja purkupaikalle saapumista. Tarkastuksessa ammattitaitoinen henkilökunta tarkastaa muun muassa ajoneuvon teknisen kunnon, tarvittavien lastausvälineiden (esim. sidontaliinojen) käytettävyyden, kuljettajan henkilökohtaisen suojavarustuksen ja hänen tietonsa lastaus-/purkupaikan turvallisuusvaatimuksista.
 • CIM

  CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

  CIM tarkoittaa kansainvälistä yleissopimusta rautateitse tapahtuvasta tavarankuljetuksesta. CIM-lainsäädäntö löytyy COTIF-yleissopimuksen liitteestä B.  Katso myös COTIF.

 • CMR-sopimus

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR on kansainvälisissä maantiekuljetuksissa käytettävä rahtisopimus. CMR-sopimuksen määräyksiä on sovellettava kaikkiin valtioiden rajat ylittäviin maantiekuljetuksiin.
 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" on toivottujen menettelytapojen kokoelma erilaisiin tilanteisiin ja yhteyksiin. Yritykset sitoutuvat noudattamaan niitä yleensä vapaaehtoisesti.
  WALTER GROUP on koonnut oman Code of Conduct -säännöstönsä, joka toimii ohjenuorana työntekijöille ja johtohenkilöille päätöksenteossa sekä yrityksen toiminnassa.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT on asiakkaillemme tarkoitettu verkkoportaali, jonka kautta toimeksiantoja voidaan hoitaa hiiren klikkauksella. Portaalista löytyy myös ajantasainen toimeksiantojen yhteenveto sekä hyödyllisiä lisätietoja.

  Demo


  CONNECT-asiakasportaali

 • COTIF

  COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

  COTIF on kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus, joka koskee niin tavaroiden kuin henkilöiden kuljettamista valtioiden rajojen yli. (www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/)

D

 • daN

  daN on dekanewtonin lyhenne. Newton [ˈnjuːtn] (tunnus N) on kansainvälisessä SI-järjestelmässä käytetty voiman yksikkö. daN on yksikkö, jota käytetään esimerkiksi kuormansidonnassa ilmaisemaan köysien ja vöiden kuormitettavuutta ja vetolujuutta. Dekanewton vastaa n. 1 kg:n massaan vaikuttavaa painovoimaa. Köysi, jonka murtokuormitus on 1000 daN, kantaa näin ollen noin 1.000 kg:n painon.

E

 • ECTA

  European Chemical Transport Association on eurooppalaisten maakuljetusyritysten yhteenliittymä, jonka tavoite on kehittää kemiallisten tuotteiden kuljettamisen standardeja kuljetusten tehokkuuteen, turvallisuuteen, laatuun sekä ympäristö- ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyen. ECTA on lisäksi kemianteollisuuden Responsible Care -aloitteen tukiyhdistys eurooppalaisten maantiekuljetusten alalla. (www.ecta.com)
 • EDI

  EDI (Electronic Data Interchange) = sähköinen tiedonsiirto  Electronic Data Interchange (EDI)

 • EN 12195-1

  Euroopan laajuinen kuormansidontastandardi antaa määräyksiä kiinnitysvoiman laskennasta kuormansidonnassa. Se koskee ajoneuvoja, joiden kokonaispaino on vähintään 3,5 tonnia.

  Kuormansidonnan säädökset

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL on kuormansidontaan liittyvä termi. Kyseessä on vahvistettujen ajoneuvorakenteiden eurooppalainen standardi. XL-rakenteet ovat tämän standardin (vahvistetut ajoneuvorakenteet) mukaiset. LKW WALTERIN yhdistetyn liikenteen koko trailerikalusto on EN 12642 XL -standardin mukainen.
 • Etuseinä

  Etuseinällä tarkoitetaan puoliperävaunun ajosuunnan puoleista päätyseinää.
 • EURO-luokat (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 ja 6 ovat meluttoman ja vähäpäästöisen raskaan kaluston moottoreiden päästöluokkia.
  LKW WALTERin kuljetusyhteistyökumppaneiden kaluston EURO-luokka on pääsääntöisesti vähintään 5.

F

 • FBL

  FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (Huolitsijan konossementti)

  FBL on asiakirja, joka koskee tavaran koko kuljetusketjua. Asiakirjan haltijalla on tavaraan määräysvalta.
 • FCR

  FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt (Huolitsijan vastaanottotodistus)

  FCR on huolitsijan antama kirjallinen todistus tavaran peruuttamattomasta vastaanotosta ja luovuttamisesta määrätylle vastaanottajalle annetuin ohjein.
 • FIATA

  FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

  FIATA on huolitsijoiden kansainvälinen edunvalvontajärjestö, joka perustettiin 31. toukokuuta 1926 Wienissä. Sillä on noin 40 000 jäsentä (huolitsijoita) 150 maassa. FIATA on neuvoa antavassa asemassa UNOssa ja sen keskustoimisto sijaitsee Zürichissä.
 • Filmivaneripohja

  Puoliperävaunuissa käytetään tänä päivänä pohjan lattiamateriaalina yleisesti filmivaneria.
 • FTL

  FTL on englanninkielinen lyhenne sanoista "Full Truck Load" (täyskuorma).  Katso myös Täyskuorma.

G

 • Global Compact

  Global Compact on YK:n alainen, maailmanlaajuinen aloite kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Global Compact -aloitteeseen liittyneet yritykset sitoutuvat noudattamaan aloitteen kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueella. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)
 • GREEN transport

  "GREEN transport" on LKW WALTERin tuotemerkki, joka kattaa kaikki kuljetusten saastepäästöjen vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit"

  Yhteistyöperiaatteet kuljetusyhteistyökumppaneille.

H

 • HACCP

  HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (vaara-analyysi ja kriittiset valvontapisteet)

  HACCP on ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin suuntautunut hallintajärjestelmä. Sen tarkoitus on tunnistaa, arvioida ja hallita merkittäviä terveydellisiä riskejä, joita voi ilmetä elintarvikkeita kuljetettaessa. Tavoitteena on taata paras mahdollinen tuoteturvallisuus ja suojella tuotteiden loppukäyttäjiä.

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) on Kansainvälisen kauppakamarin määrittelemä ja julkaisema kansainvälinen toimituslausekekokoelma (voimassa olevat: Incoterms 2010). Kaupan osapuolet (myyjä, ostaja) voivat sopia Incoterms-lausekkeen käyttämisestä. Incoterms-lausekkeiden avulla määritellään myyjän ja ostajan olennaisimmat vastuut, erityisesti riskin siirtymisen ja kuljetuksen kustannusten osalta.  Incoterms

 • Intermodaalikuljetukset

  Katso myös Yhdistetty liikenne.
 • Irtoperävaunujen veto satamasta

  Truckingilla tarkoitamme yhdistetyn liikenteen noutoja ja jakeluja, eli LKW WALTERin trailereiden vetoa lastauspaikalta terminaaliin/satamaan ja/tai terminaalista/satamasta purkupaikalle.  Katso myös Yhdistetty liikenne.

 • IRU

  IRU = kansainvälinen maantiekuljetusliitto (International Road Transport Union)

  IRU:n toimipaikka on Genevessä ja se valvoo maantieliikenteen kuljetusalan yleisiä etuja ja hoitaa TIR-carnet-järjestelmää.
 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER on vuodesta 1992 lähtien ollut sertifioitu laatustandardin ISO 9001:2008 mukaisesti sekä vuodesta 2016 lähtien ympäristöstandardin ISO 14001:2004 mukaisesti.  ISO-sertifikaatti (PDF)

J

 • Joloda

  Suojattu tuotemerkki. Johtajana toimii keksijä ja yrityksen perustaja Johnstone George.
  JOLODA on perävaunujen lastaamisessa käytettävä, aikaa ja voimia säästävä lastausjärjestelmä, jota hyödynnetään etenkin paperitavaroiden kuljettamisessa.

K

 • Kabotaasi

  Kabotaasi tarkoittaa valtion sisäistä kuljetusta vieraan maan rekisterissä olevalla ajoneuvolla.
 • Kitkakerroin µ

  Kuorman ollessa perävaunussa, ilmenee tavaran ja lattian välillä liikevastusta, joka määritellään kitkakertoimella. Tämän avulla voidaan laskea kuorman liukuvuus sekä tarvittavien sidontaliinojen lukumäärä.
 • Kourutraileri

  Pelti- ja teräsrullia kutsutaan myös keloiksi. Jotta näiden kelojen (jopa useita tonneja painavien rullien) lastaaminen on turvallista, edellytetään joko asianmukaisen alustan tai kourutrailerin käyttöä.
  Kourutrailerissa on peitettävä lattiaupotus, jonka pituus on n. 5─8,5 metriä. Kun upotus on peitetty, on ajoneuvossa mahdollista kuljettaa myös mitä tahansa muita tavaroita.  LKW WALTERin trailerikalusto

 • Kuljetusvakuutus

  Kuljetusvakuutus on vakuutus tavaroille. Vakuutus astuu voimaan, kun tavarat lastataan kyytiin sovitussa haltuunottopaikassa ja sen voimassaolo lakkaa, kun lasti puretaan. Vakuutus kattaa vahingot, jotka ylittävät CMR-sopimuksen mukaisen rahdinkuljettajan vastuun. Erillinen kuljetusvakuutus otetaan sopimuksen mukaan ja toimeksiantajan laskuun. Vakuutus perustuu yleisiin itävaltalaisiin kuljetusvakuutusehtoihin (Allgemeinen Österreichischen Transportversicherungs-Bedingungen, AÖTB 1988).
 • Kulmasuojat

  Kuormansidonnan väline, josta on olemassa erilaisia variaatioita (muovia, pahvia...). Kulmasuoja suojaa tavaraa sekä kuormaliinaa vaurioitumiselta.
 • Kuormansitomistapojen yhdistelmä

  Kuormansitomistapojen yhdistelmässä sovelletaan sekä muotoon että voimaan perustuvaa sidontaa. Kuorma lastataan päätyseinään ja sidotaan kuormaliinoilla käyttämällä tuentaa ja alaskiinnitystä. Tämä on erittäin yleinen kuormansidontatapa.  Kuormansidonnan tavat

 • Kuorman yli sitominen

  Muotoon perustuva kuormansidonta sivuttaiskiihtyvyydeltä suojaamiseen (sivusuuntaisia voimia vastaan). Kuorman yli sidontaa käytetään etenkin terästeollisuudessa.  Katso myös Muotoon perustuva sidonta.

L

 • Läpilastauskorkeus

  Läpilastauskorkeus sivusta: puoliperävaunun enimmäislastauskorkeus sivusta. Läpilastauskorkeus takaa: puoliperävaunun enimmäislastauskorkeus takaa.
 • Liukuestematot

  Liukuestemattoja käytetään kuormansidonnassa kitkakertoimen lisäämiseen. Liukuestematoissa on liukumista hillitseviä materiaaleja, kuten kumirouhetta, kuitumateriaaleja ja pinnoitettua pahvia.
 • Liukukapellivaunu (Tautliner)

  Liukukapellivaunu on ajoneuvo, jossa on pressu mutta ei sivulautoja.
 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, Euroopan johtava täyskuormapörssi, on LKW WALTERin yhteistyökumppaneilleen tarjoama internetpalvelu.
  LOADS TODAY -palvelun merkittävä etu on se, että LKW WALTERin yhteistyökumppanit löytävät sieltä ainoastaan LKW WALTERin toimeksiantamia ja maksamia kuljetuksia.  Rahtipörssi LOADS TODAY

 • LTL

  LTL on englanninkielinen lyhenne sanoista "Less than Truck Load" (osakuorma).
 • Lyhytvipuinen räikkä

  Lyhytvipuinen räikkä on kuormansidonnassa kuormaliinojen kanssa käytettävä kiristysväline. Huhtikuusta 2004 lähtien on lyhytvipuisen räikän jännitysvoiman standardin EN 12195 mukaan oltava 250–350 daN.  Katso myös Pitkävipuinen räikkä.

M

 • Massiivisuus

  Massiivisuudella tarkoitetaan tilavuuden (m³) suhdetta painoon (t).
 • Megatraileri

  Megatraileri on puoliperävaunu, jonka sisäkorkeus on 3 m.
 • Meno-paluuajot

  Meno-paluuajossa kuljetusyrittäjämme kulkevat vakiintuneesti reittiä kahden maan välillä (esim. Saksa-Ranska-Saksa).
 • Merivahingot

  Merivahingoilla tarkoitetaan odottamattomia tapahtumia vesistö- ja meriliikenteessä.
  Merivahinkosuoritukset ovat kuluja, jotka aiheutuvat aluksen ja lastin pelastamisesta niitä uhkaavalta vaaralta. Näistä kustannuksista vastaavat sekä laivan että rahdin omistaja samansuuruisella osuudella.
 • Multilock-reunaprofiili kuormansidontaan

  Multilock-reunaprofiili on perävaunun lattiassa (vasemmassa ja oikeassa reunassa) sijaitseva teräslista, jossa on rivissä kiinnityspisteitä sidontaliinoille.
 • Muotoon perustuva sidonta

  Muotoon perustuva sidonta on yksi kuormansidontatapa

  Muotoon perustuvassa lastauksessa tavara kuormataan tiiviisti ilman rakoja kiinni kuormatilan reunoihin (päätyseinä, sivut, tangot jne.).
  Muotoon perustuva lastaustapa on etenkin XL-perävaunujen kohdalla toimiva kuormanvarmistustapa.  Kuormansidonnan tavat

N

 • Neutralisointi

  Neutralisoinnissa tavaran alkuperä tai käyttötarkoitus salataan lastaus- ja/tai purkupaikalla. Toisistaan erotetaan arvon ja nimen neutralisointi.

O

 • Online-varaus

  Toimeksiantojen varaus tapahtuu CONNECT-asiakasportaalimme kautta.  Katso myös CONNECT.

P

 • Pakkalista

  Pakkalistassa luetellaan pakkauksen sisältämät tuotteet. Se auttaa rahdin tyypin ja laajuuden määrittelyssä.
 • Paperliner

  Paperliner-traileri on erityisesti paperikuormille tarkoitettu puoliperävaunu, jossa on automaattinen lastaus- ja purkujärjestelmä (Joloda-kiskot, Joloda-kelkka).
 • Pitkävipuinen räikkä

  Pitkävipuinen räikkä on kuormansidonnassa kuormaliinojen kanssa käytettävä kiristysväline. Huhtikuusta 2004 lähtien on pitkävipuisen räikän jännitysvoiman standardin EN 12195 mukaan oltava 375–500 daN.  Katso myös Lyhytvipuinen räikkä.

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (henkilökohtainen suojavarustus)

  Henkilökohtaisen suojavarustuksen jatkuvaa käyttöä kuvataan seuraavin käskymerkein: suojakypärä (EN 397), suojalasit (EN 166/EN 166-3), kuulosuojaimet (EN 352), vartalon peittävä vaatetus, huomioliivit (EN 471), työkäsineet (EN 388) ja teräskärkiset turvakengät (EN 20345 S1).  Video henkilökohtaisesta suojavarustuksesta

R

 • Rahtipörssi

  Rahtipörssissä välitetään lastauksia ja kuljetuksia rahtitavaran tarjoajien ja lastitilan tarjoajien välillä.
 • Respact

  respACT on itävaltalainen yritysalusta yritysten yhteiskuntavastuuta (Corporate Social Responsibility, CSR) ja kestävää kehitystä varten. respACT tukee jäsenyrityksiään lähettämällä heille ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita kestävästä taloudesta, verkostoitumisen mahdollisuuksista sekä tarjouksia taitojen kehittämiseksi. Vastuullisen toiminnan tavoitteena on yhteiskunnallinen, ekologinen ja taloudellinen modernisoituminen seuraavilla alueilla: hallinta ja suunnittelu, markkinat, työntekijät, ympäristö ja yhteiskunta. (www.respact.at)
 • Responsible Care

  Kemianteollisuuden maailmanlaajuinen, vapaaehtoinen hanke, jonka tavoite on tiukalla itsekontrollilla parantaa terveyttä, turvallisuutta ja ympäristön tilaa.

  Sertifikaatit

 • Ristisidonta

  Muotoon perustuva kuormansidonta sivuttaiskiihtyvyydeltä suojaamiseen (sivusuuntaisia voimia vastaan). Ristisidontaa käytetään etenkin kemianteollisuudessa.  Katso myös Muotoon perustuva sidonta.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER on vuodesta 2005 lähtien yhdistänyt toisiinsa turvallisuuden/terveyden, ympäristön ja laadun. Vuonna 2008 otettiin käyttöön turvallisuushallinto ja siitä lähtien ovat edellä mainitut teemat sisältyneet saman käsitteen − SHEQ − alle.  SHEQ-hallinto

 • Short Sea Shipping

  Lyhyen matkan meriliikenteellä (short sea shipping) tarkoitetaan tavaroiden kuljettamista meriteitse yhden mantereen sisällä.
  LKW WALTERilla lyhyen matkan meriliikenne on yksi yhdistettyjen kuljetusten mahdollisista kuljetustavoista.  Katso myös Yhdistetty liikenne.

 • Sidontaliinat

  Sidontaliinat on tarkoitettu kuorman kiinnittämiseen ja varmistamiseen.
  Sidontaliinoja on käytettävissä lyhytvipuisella räikällä (kiinnitysvoima n. 350 daN) ja pitkävipuisella räikällä (kiinnitysvoima n. 500 daN).
 • Sivulaudat

  Sivulaudat (= sivuseinä) ovat kuormatilaa rajoittava rakennelma. Sen tarkoitus on estää tavaran putoaminen.
 • Sivupylväät

  Sivupylväät ovat perävaunun lattiaan ankkuroituja tukipylväitä. Niitä käytetään kuormansidonnassa tavaran tukemiseen ja varmistamiseen.
 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  SQAS-arvio on Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestön CEFIC:in (European Chemical Industry Council) kehittämä järjestelmä.
  Arvio on uusittava kolmen vuoden välein ja sen on tarkoitus yhdenmukaistaa kuljetus- ja logistiikkayritysten laadun, turvallisuuden (henkilöiden ja tavaroiden turvaaminen), ympäristönsuojelun sekä CSR-toiminnan hallinta.
  LKW WALTER arvioitiin SQAS-järjestelmän mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna 1995.

T

 • T1, T2, T-

  T1, T2 ja T- ovat tulliasiakirjoja tavaran siirtämiseksi 27 EU-valtion sekä Norjan, Islannin, Sveitsin, Turkin ja Serbian sisällä.
 • Täyskuorma

  Täyskuormalla tarkoitetaan täyttä rekkalastia, joka on osoitettu yhdelle vastaanottajalle. Kansainvälinen termi on FTL - Full Truck Load.
 • Terminaali (rautatieasema/satama)

  Terminaali yhdistetyssä liikenteessä (maantie-rautatie/laiva) on lastausyksiköiden (puoliperävaunu, kontti) uudelleenlastauspaikka rautatieasemalla tai satamassa.
 • TIR-carnet

  TIR-carnet on vaikutusalueeltaan laajin kauttakulkuasiakirja. Se on voimassa myös Euroopan unionin ulkopuolella idässä sekä Lähi-idässä. TIR-carnet-järjestelmää hallinnoi IRU, joka vastaa tullimaksuista EU:ssa ja muissa TIR-jäsenvaltioissa 100.000 euroon saakka per TIR-carnet-kuljetus. Joissakin TIR-jäsenmaissa on voimassa rajoitettu vakuus, jonka suuruus on enintään 60.000 € / TIR-carnet-kuljetus.
 • Tolpat

  Väli- tai sivutolpat ovat pystysuoria kiinnitystolppia puoliperävaunussa.
 • Tullisinetti

  Tullisinetillä tullivirkailijat voivat sinetöidä niin rekan rahtitilan (tilan sulkeminen) kuin yksittäisen kollin (paketin sulkeminen).

V

 • Vähimmäispalkkalaki

  Vähimmäispalkkalaki - Saksan laki, joka säätelee yleisiä vähimmäispalkkoja. Laki määrittelee Saksassa 1.1.2015 lähtien lain mukaisen vähimmäispalkan.
 • Välipuut

  Välipuut ovat kuormansidontaväline. Niitä kutsutaan myös kiinnitysrimoiksi tai väliseinävarmistuksiksi. Ne estävät muotoon perustuvassa kuormansidonnassa kuljetettavan tavaran liukumisen eteen- tai taaksepäin.
 • Valjassidonta

  Muotoon perustuva kuormansidontatapa, jolla suojataan lasti siihen vaikuttavilta voimilta ja estetään esimerkiksi ajosuuntaan siirtyminen. Valjassidontaa käytetään etenkin kemianteollisuudessa.  Katso myös Muotoon perustuva sidonta.

 • Voimaan perustuva sidonta

  Voimaan perustuva sidonta on yksi kuormansidontatapa.

  Voimaan perustuvassa sidonnassa nostetaan kuorman painovoimaa/kitkavoimaa kiinnittämällä lasti alas, jolloin saavutetaan varmempi kiinnitys.

  Tämä on mahdollista esim. kiinnittämällä sidontaliinat kuorman yli.  Kuormansidonnan tavat

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (vaihtokori)

  Vaihtokoreja käytetään pääasiassa yhdistetyissä kuljetuksissa raide- ja tieliikenteessä.
  Oman kalustomme vaihtokorit täyttävät kuormansidonnan korotetut vaatimukset (testattu EN 12642 XL -standardin mukaisesti). Tällä hetkellä kalustossamme on vaihtokoreja yli 200.  LKW WALTERin trailerikalusto

X

 • XL-perävaunu

  Toisin kuin standardiperävaunuissa, on XL-perävaunujen rakenteessa kuormansidontaa tukevia ominaisuuksia − esim. vahvistettu etuseinä, neljä ovisalpaa, vahvistettu pressu, vähintään 32 sivutankoa, tukevampi rakenne ja vahvistetut sivupressut.

  Oma kalustomme koostuu ainoastaan XL-perävaunuista.  Katso myös EN 12642 XL.

Y

 • Yhdistetty liikenne

  Jotta kuljetukset olisivat mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita, käytetään yhdistetyssä liikenteessä optimaalisesti eri kuljetusmuotoja, kuten rekka-, rautatie- ja laivakuljetuksia.

  • Juna/laiva pääreiteille (ympäristöystävällinen ratkaisu)
  • Rekkakuljetukset syöttöliikenteelle (joustavat noudot ja toimitukset)

  Yhdistetty liikenne

^ - Top

Tällä sivustolla käytetään evästeitä, joiden tarkoitus on taata paras mahdollinen käyttäjäkokemus. Hyväksyt evästeiden käytön napsauttamalla "Hyväksy". Jos haluat estää tiettyjen evästeiden käytön, napsauta tästä. Lisätietoja siitä, miten käytämme tietojasi löydät käyttöehdoistamme sekä tietosuojailmoituksistamme.

Hyväksy